Program rada sa decom vrtićkog uzrasta do polaska u školu

Pripremni predškolski program

Se realizuje prema Opštim Osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja propisanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovaj program je obavezan u godini pred polazak dece u školu i neophodno je da traje najmanje devet meseci.

a

Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano I sistematski priprema dete za polazak u školu doprinosiće celovitom razvoju deteta .To se postiže kreiranjem uslova I podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale I svojstva ličnosti, da proširuje iskustva I izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima I svetu koji ga okružuje. Priprema deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi.

Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru

Pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

Celovitom razvoju deteta

Bogaćenju saznanja o sebi i drugima kao i svetu koji ga okružuje

Razvoju dečjih sposobnosti

Proširivanju iskustva

Deca koriste različite izvore da saznaju odgovore na pitanja. Integrativnim planiranjem temi koju deca izaberu svojim interesovanjem prilazimo iz različitih uglova-multidisciplinarno ne praveći odvajanja na oblasti (razvoj govora, elementarni matematički pojmovi, upoznavanje okoline, itd.) već holistički-sveobuhvatno. Akcenat je na stvaranju a ne na rezultatu. U projektu dete spontano aktivira sve svoje intelektualne kapacitete. Integrativni i projektni pristup u učenju obezbeđuju trajna znanja kod dece. Na ovaj način deca stiču primenjiva, iskustvena i praktična znanja koja će im biti potrebna za dalje školovanje.

Za razliku od tradicionalnog kod projektnog pristupa je trajanje učenja određeno napredovanjem projekta (projekat moze trajati nekoliko nedelja ili čak i meseci). Teme se dogovaraju između dece i vaspitača i povezuju sa ciljevima programa. Dečja interesovanja su glavni kriterijum za izbor teme projekta. Vaspitač "sluša" decu kako bi utvrdio njihovo prethodno znanje, zatim pokreće projekat kako bi stvorio uslove za njihovo proširivanje, povezuje ciljeve programa sa projektom i uvek uključuje dečje istraživanje. Stručni tim naše ustanove koji čine psiholog, logoped, timovi vaspitača i medicinskih sestara-vaspitača kroz projektni pristup u učenju kontinuirano prate i evaluiraju razvoj i napredak svakog deteta kroz realizovanje projekta. U okviru projektnog pristupa u učenju biće uključena porodica kao i lokalna sredina što će jos više motivisati i stimulisati decu na rad.

Created with Fabric.js 3.6.3