Program preventivno zdravstvena zaštita

Zdravstvene zaštite vrtića „Panda“ ima za cilj obezbeđivanje uslova za pravilan pihofizicki razvoj dece kao i unapređenje i očuvanje njihovog zdravlja.

U tom cilju sprovode se različite mere i aktivnosti od strane svih zaposlenih kao i medicinske sestre vaspitača za preventino zdravstvenu zaštitu koja brine o realizaciji i efektima sprovedenih mera.

U smislu preventive, organizovane su aktivnosti za formiranje, usvajanje i negovanje zdravih navika kod dece:

-Usvajanje kulturno- higijenskih navika – odrzavanje lične higijene, redovno pranje ruku, pranje zubića nakon obroka, fizičko- rekreativne aktivnosti, boravak na otvorenom prostoru, razvijanje pravilnog odnosa prema ishrani i druge aktivnosti koje doprinose unapređenju i očuvanju dečijeg zdravlja

a

Zadaci preventivno -zdravstvene zaštite ostavruju se kroz

- Dnevnu kontrolu zdravstvenog stanja koja podrazumeva trijažu na prijemu kao i praćenje dece u toku dana. Ukoliko se primeti bilo kakava promena zdravstvenog stanja kod deteta ( povišena telesna temperatura, dijareja, povraćanje,osip…) obaveštavaju se roditelji koji su dužni da u najkraćem roku dodju po dete. Tom prilikom biće im uručen interni uput koji overeva pedijatar i zajedno sa potvrdom o zdravstvenom stanju deteta se vraća našoj ustanovi kada je dete zdravo i spremno da ponovo krene u kolektiv.

- Periodična kontrola rasta i razvoja dece podrazumeva sistematske i preventivne preglede od strane fizijatra, stomatologa i logopeda na svakih 6 meseci, merenje visine i težine deteta kao i provera pojave pedikuloze kod dece

U posebnim epidemiološkim situacijama i saradnji sa laboratorijama BioMedice organizujemo uzimanje uzoraka kod dece radi neophodnih analiza u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja bolesti.

Svi dobijeni zdravstveni podaci se evidentraju u zdravstvenim kartonima koje poseduje svako dete i čine deo celokupne zdravstvene dokumentacije našeg vrtića.

Posebnu pažnju posvećujemo motivisanju roditelja na aktivnu saradnju kroz individualne razgovore, roditeljske sastanke , edukaciju putem zdravstvenih panoa u cilju unapređenja zdravlja naše dece.

Naš zajednički cilj svakako jeste formiranje zdravog, zadovoljnog i bezbrižnog deteta.

Created with Fabric.js 3.6.3