Program rada sa decom jaslenog uzrasta

rad sa

Decom jaslenog uzrasta

Program rada sa decom jaslenog uzrasra podrazumeva jedinstvo nege I zdravstvene brige sa njihovim vapitanjem.

Uzimajući u obzir razvojne uzrasne specifičnosti kao I individualne potrebe svakog deteta cilj našeg programa rada je da podstiče I unapređuje sve aspekte spontanog dečijeg razvoja, njegovu prirodnu radoznalost I maštovitost koja će mu pomoći da upozna sebe I svet koji ga okružuje.

a

Kroz stvaranje povoljne I podsticajne sredine prateći njihova interesovanja, rad sa decom podrazumeva aktivnosti I igre za rani razvoj sa sadržajima koji podstiču razvoj govora, intelektualni razvoj, razvoj socijalnih veština I dobrih emocionalnih odnosa. Pojedinim aktivnostima bogate se I senzo- preceptivna iskustva dece, podstiče usavršavanje motoričlih I grafomotoričkih veština I razvija ljubav prema muzici I plesu.

Posebna pažnja posvećuje se podsticanju dečije inicijative za osamostaljivanjem I pružanju podrške u sticanju samostalnosti jer to u velikoj meri doprinosi razvoju njihovog samopouzdanja. Realizacija ovih aktivnosti doprineće razvoju svih potencijala koja deca poseduju a Istovremeno će se ona u našem vrtiću osećati zadovoljno , podržano, voljeno I sigurno.

Ciljevi fizičko senzornog razvoja su:

Održavanje i unapređivanje fizičkog zdravlja dece

Obezbeđivanje povoljnih uticaja na opšti razvoj organizma

Stvaranje uslova za razvoj kretanja, pravilno držanje tela i ovladavanje motorikom

Usavršavanje funkcija čula

Razvijanje navika u sferi zadovoljavanja higijenskih i fizioloških potreba

Ciljevi socijalno emocionalnog razvoja su:

Očuvanje spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa okolinom

Negovanje otvorenosti za doživljaje

Pružanje pomoći u sticanju samostalnosti

Podsticanje u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti

Usvajanje osnovnih moralnih vrednosti (dobro – loše) i normi ponašanja

Razvijanje sposobnosti učestvovanja u zajedničkim aktivnostima sa odraslima i vršnjacima

Kultivisanje emocionalnog izražavanja

Ciljevi intelektualnog razvoja su:

Podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti

Podsticanje razvoja mašte i negovanje osetljivosti za utiske

Podsticanje razvoja senzomotorne inteligencije kroz rešavanjeproblema

Podržavanje spontane verbalne i neverbalne komunikacije

Podsticanje razvoja govora i bogaćenje komunikacije kao sredstva za sticanje iskustava i znanja

Podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnostistvaranjem uslova za sticanje znanja i iskustava kroz praktičneaktivnosti

Sa decom jaslenog uzrasta (od deset meseci do tri godine) rade visoko kvalifikovane medicinske sestre-vaspitači koje doprinose da adaptacija svakog deteta u našem vrtiću prođe što lakše i da se dete na što bolji način prilagodi životu u kolektivu.

Created with Fabric.js 3.6.3