Program rada sa decom jaslenog uzrasta

rad sa

Decom jaslenog uzrasta

Odvija se prema Opštim Osnovama programa nege i vaspitanja dece uzrasta od deset meseci do tri godine, gde se ističe da se ”vaspitanje i nega dece vrši stvaranjem povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom programu, otkrivajući sebe i svoju okolinu, u kojoj će biti aktivno u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima”.

a

U radu sa decom jaslenog uzrasta polazi se od principa jedinstva nege i vaspitanja. Proces nege i vaspitanja prilagođava se svakom detetu, njegovim potrebama i mogućnostima. Nega podrazumeva i preventivnu zdavstvenu zaštitu, kojom se čuva zdravlje naše dece u kolektivu.

Igra ima centralno mesto u radu sa decom kao vodeća aktivnost kroz koju deca rastu, razvijaju se i uče. Ciljevi vaspitanja i nege dece razvrstani su prema aspektima razvoja uz korišćenje Razvojne mape

Ciljevi fizičko senzornog razvoja su:

Održavanje i unapređivanje fizičkog zdravlja dece

Obezbeđivanje povoljnih uticaja na opšti razvoj organizma

Stvaranje uslova za razvoj kretanja, pravilno držanje tela i ovladavanje motorikom

Usavršavanje funkcija čula

Razvijanje navika u sferi zadovoljavanja higijenskih i fizioloških potreba

Ciljevi socijalno emocionalnog razvoja su:

Očuvanje spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa okolinom

Negovanje otvorenosti za doživljaje

Pružanje pomoći u sticanju samostalnosti

Podsticanje u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti

Usvajanje osnovnih moralnih vrednosti (dobro – loše) i normi ponašanja

Razvijanje sposobnosti učestvovanja u zajedničkim aktivnostima sa odraslima i vršnjacima

Kultivisanje emocionalnog izražavanja

Ciljevi intelektualnog razvoja su:

Podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti

Podsticanje razvoja mašte i negovanje osetljivosti za utiske

Podsticanje razvoja senzomotorne inteligencije kroz rešavanjeproblema

Podržavanje spontane verbalne i neverbalne komunikacije

Podsticanje razvoja govora i bogaćenje komunikacije kao sredstva za sticanje iskustava i znanja

Podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnostistvaranjem uslova za sticanje znanja i iskustava kroz praktičneaktivnosti

Sa decom jaslenog uzrasta (od deset meseci do tri godine) rade visoko kvalifikovane medicinske sestre-vaspitači koje doprinose da adaptacija svakog deteta u našem vrtiću prođe što lakše i da se dete na što bolji način prilagodi životu u kolektivu.

Created with Fabric.js 3.6.3